Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Онлайн тест

Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на стажантска позиция. Когато се зареди, тестът не може да бъде спрян или отложен. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студентът и позицията, за която кандидатства. Методът за подбор чрез решаване на тест се характеризира с относително висока валидност и достоверност. Чрез тестовете се установява до каква степен хората се различават по между си по определени качества, на основа на предварително разработени критерии. Предимствата на тестовете са:

  • резултатите от тях не се влияят от субективни личностни преценки;
  • стандартизираната изпитна ситуация (попълва се за определено време, еднакво за всички кандидати) гарантира еднакви шансове за всички кандидати;
  • използването на скали за оценка улеснява сравняването на резултатите на различните кандидати;
  • съществува възможност за преценка на резултатите по всяко време;
  • събираните чрез други методи данни могат да бъдат допълнени чрез теста.

За целите на подбора на стажанти в държавната администрация бяха разработени седем варианта на тестовете, предназначени за различните специалности:

  • Първият вариант е предназначен за кандидати от следните области на висше образование: природни науки, математика и информатика; технически науки; аграрни науки и ветеринарна медицина; медицина. В него са включени 4 основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация, компютърна грамотност, както и един специфичен компонент -  математическа компетентност.
  • Вторият вариант е предназначен за кандидати от останалите области на висше образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; изкуства; сигурност и отбрана; здравеопазване и спорт. В него са включени 4 основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация, компютърна грамотност, както и един специфичен компонент - приложна грамотност.
  • 5 варианта за професионалните направления: Право; Икономика; Архитектура, строителство и геодезия; Администрация и управление; Информатика и компютърни науки. Те включват 4-те основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация, компютърна грамотност, както и по един специфичен компонент за съответната професионална област.

 

Структура на теста

Всеки тест се състои от 23 въпроса.

 

Процедура на попълване на теста

Тестът се попълва онлайн за 40 минути и резултатът се изчислява автоматично. Когато времето изтече, кандидатът спира да има възможност да продължи работата си върху него и по този начин всички кандидати имат еднакви условия на работа.

 

Оценяване

Всеки кандидат, който има 13 и над 13 точки, получава оценка „преминал тестовия изпит”.

Всеки кандидат, който има 18 и над 18 точки, получава оценка „добър резултат от тестовия изпит”.

Всеки кандидат, който има 23 и над 23 точки по теста, получава оценка „отличен резултат от тестовия изпит”.

Максималният брой точки, който един кандидат може да получи е 26.

 

Валидността на резултатите от теста е 6 месеца. В случай, че кандидатствате в рамките на 6 месеца за повече от една обява за стаж, тестът ще се зареди само при избора на първата стажантска позиция, а резултатът от него ще важи и за останалите позиции.

 

Преценката кои кандидати да бъдат поканени на интервю след решаването на теста е на координаторите от съответните административни структури.