Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция „Правна", Агенция за държавна финансова инспекция, София
Дирекция „Правна", София, София

Описание

Агенция за държавна финансова инспекция организира стаж за студенти, които искат да се запознаят с работата в държавната администрация. Със стажа се предоставя възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания и умения чрез изпълнението на различни задачи свързани с изпълнение на функциите на дирекцията. Стажантите ще подпомагат служителите от дирекция „Правна“ при:

 • изготвяне и съгласуване на проекти на заповеди, писма, докладни записки, становища, пълномощни и други документи, свързани с управлението на човешките ресурси, финансово-стопанските дейности, информационното обслужване и административно управление на АДФИ;
 • участие в изготвяне на документацията и организирането на процедури по възлагане обществени поръчки ;
 • техническото подпомагане на деловодната дейност на дирекцията, както и при осъществяване на дейностите по подготовката за съхранение и архивиране на документи и административнонаказателни преписки на дирекцията;
 • изготвяне на правни становища и проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
 • анализиране на резултатите от прилагането на нормативните актове, които са свързани с инспекционната дейност на агенцията;
 • осъществяване на процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата по дела, които са образувани по жалби срещу издадени наказателни постановления, административни актове, които са свързани с резултатите от извършената инспекционна дейност, решения по Закона за достъп до обществена информация и по граждански и административни дела и други.

Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.03.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.04.2023 г. - до 15.05.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Агенция за държавна финансова инспекция
Звено
Дирекция „Правна"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 17835
 • Ид. №: 17891
 • Ид. №: 17883
 • Ид. №: 17893
 • Ид. №: 17894
 • Ид. №: 17921
 • Ид. №: 17896
 • Ид. №: 17388
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »