Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, Министерство на вътрешните работи, София
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е с продължителност 23 работни дни, неплатен и ще се проведе в периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г.

В него могат да вземат участие само български студенти, които се обучават в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Препоръчително изискване към кандидатите е владеенето на английски език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата Европейска езикова рамка.

За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се във всички специалности по професионално направление „Политически науки“ съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм. и доп., Решение № 10827 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).

II. ОПИСАНИЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПОЗИЦИЯ

Придобиване на практически умения в областта на международното оперативно сътрудничество, Шенгенското законодателство, Meждунардоната организация на криминалната полиция - Интерпол, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането - Европол, двустранното и регионално сътрудничество, правото на ЕС в областта на правосъдие и вътрешни работи.

Усъвършенстване на езиковите умения, преводи и изготвяне на документи, презентации, извършване на проучвания за правната рамка в Република България и в други държави, придобиване на познания за процедури и политики на институциите на ЕС.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество” - МВР (Приложение. Може да се попълни на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Документ от висшето училище (оригинал), удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

Документите могат да бъдат подадени в дирекция „Международно оперативно сътрудничество” - МВР - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б.

За информация г-жа Мария Халачева сл. тел. 02/982 6206 (2 6206 по вътрешна линия) и г-жа Вера Велева сл. тел. 02/982 4123 (2 4123 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи.

IV. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: от 18.05.2023 г. до 01.06.2023 г.;

 2. Класиране в Портала: 19.06.2023 г.;

 3. Начало на провеждане на стажа: 01.08.2023 г.

   

                                                                        ДО

                                                                        ДИРЕКТОРА НА

                                                                         ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО

                                                                         ОПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” - МВР

                                                                         СТАРШИ КОМИСАР

                                                                         ВАЛЕНТИН КОСТОВ

   

  З А Я В Л Е Н И Е

  за провеждане на студентски стаж в структура на МВР

    

  от ......................................................................................................................... ЕГН ……........…………

                         (име, презиме, фамилия)

  Студент/ка в ..............................................................................................................................................

                         (висше училище)

   Професионално направление - …………………………………………………………………………

  Специалност .............................................................................................................................................

  Адрес: …………………..…….……………………….............................................................................

                (постоянен по ЛК)

  Телефон: ........................................................

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАРШИ КОМИСАР,

   Желая да кандидатствам за провеждане на студентски стаж по изучаваната от мен специалност в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР за периода от 01.08.2023 г. до 31.08. 2023 г.

  За целта прилагам следните документи:

  1. Автобиография (CV) - формат Europass;

  2. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското ми положение.

   

   гр.София                                                                                                  .......................................................

  дата: ...................20..… г.                                                                (подпис на кандидат-стажанта)

   


Важна информация и срокове
Валидност:
до 13.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.08.2023 г. - до 31.08.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 17998
 • Ид. №: 17735
 • Ид. №: 18114
 • Ид. №: 18115
Класирани
 • Ид. №: 17735
 • Ид. №: 18114
 • Ид. №: 18115
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »