Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Информатика и компютърни науки", Звено 3, Държавна агенция "Разузнаване", София
Звено 3, София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Стажът е с продължителност 19 работни дни, изцяло дистанционен е и ще се проведе в периода 1-30 септември 2023 г.

В него могат да вземат участие само български студенти, които се обучават в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство и да владеят английски език на ниво не по-ниско от В2. Втори чужд език на ниво не по-ниско от В1 е предимство.

За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати от трети или по-горен курс, обучаващи се в специалностите по професионално направление „Информатика и компютърни науки”, с интереси в програмирането.

II. ОПИСАНИЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПОЗИЦИЯ

Стажантската програма е предназначена за допълнително натрупване на практически опит и компетенции, свързани с направления като: обектно-ориентирано програмиране; бази от данни; визуално програмиране; мрежово програмиране; програмиране на Java; C#, Python,  Web програмиране; интелигентни системи за вземане на решения.

На база познанията на студента, стажът ще бъде насочен към неговия интерес в сферата на програмирането. Програмата е за студенти, които притежават граждански компетентности и умения за междуличностно общуване, инициативност и предприемчивост, евристичен подход към поставяните задачи, изготвяне на работна кореспонденция и други. Чрез стажантската програма ще се докоснете до естеството на дейности, отговарящи за интересите и приоритетите на Република България, където специалисти в сферата на ИТ, с помощта на съвременните постижения в тази област решават практически задачи от системен и/или приложен характер.

ІІI.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Автобиография (CV) - формат Europass;
  2. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. Към документ, издаден от чуждестранно висше училище се прилага лицензиран превод на същия на български език;
  3. Копие от лична карта.

Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 IV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Радослава Велкова, тел.: +359885690708; e-mail: staj@dar.bg.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 02.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.09.2023 г. - до 30.09.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Държавна агенция "Разузнаване"
Звено
Звено 3
Професионално направление
Информатика и компютърни науки
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 18099
Класирани
  • Ид. №: 18099
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »