Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Информатика и компютърни науки", Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, Министерство на вътрешните работи, София
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е с продължителност 23 работни дни, неплатен и ще се проведе в периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г.

В него могат да вземат участие само български студенти, които се обучават в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Препоръчително изискване към кандидатите е владеенето на английски език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата Европейска езикова рамка.

За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се във всички специалности по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ съгласноКласификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм. и доп., Решение № 10827 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).

II. ОПИСАНИЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПОЗИЦИЯ

Придобиване на практически умения в областта на международното оперативно сътрудничество, Шенгенското законодателство, Meждунардоната организация на криминалната полиция - Интерпол, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането - Европол, двустранното и регионално сътрудничество, правото на ЕС в областта на правосъдие и вътрешни работи.

Усъвършенстване на езиковите умения, преводи и изготвяне на документи, презентации, извършване на проучвания за правната рамка в Република България и в други държави, придобиване на познания за процедури и политики на институциите на ЕС.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество” - МВР (Приложение. Може да се попълни на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Документ от висшето училище (оригинал), удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg.

Документите могат да бъдат подадени в дирекция „Международно оперативно сътрудничество” - МВР - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б.

За информация г-жа Мария Халачева сл. тел. 02/982 6206 (2 6206 по вътрешна линия) и г-жа Вера Велева сл. тел. 02/982 4123 (2 4123 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи.

IV. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: от 18.05.2023 г. до 01.06.2023 г.;

 2. Класиране в Портала: 19.06.2023 г.;

 3. Начало на провеждане на стажа: 01.08.2023 г.

   

   

                                                                               ДО

                                                                               ДИРЕКТОРА НА

                                                                               ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО

                                                                               ОПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” - МВР

                                                                               СТАРШИ КОМИСАР

                                                                               ВАЛЕНТИН КОСТОВ

    

  З А Я В Л Е Н И Е

  за провеждане на студентски стаж в структура на МВР

   

    от ......................................................................................................................... ЕГН ……........…………

                     (име, презиме, фамилия)

  Студент/ка в ..............................................................................................................................................

                     (висше училище)

   Професионално направление - …………………………………………………………………………

  Специалност .............................................................................................................................................

  Адрес: …………………..…….……………………….............................................................................

              (постоянен по ЛК)

  Телефон: ........................................................

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАРШИ КОМИСАР,

   Желая да кандидатствам за провеждане на студентски стаж по изучаваната от мен специалност в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР за периода от 01.08.2023 г. до 31.08. 2023 г.

  За целта прилагам следните документи:

  1. Автобиография (CV) - формат Europass;

  2. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското ми положение.

    

  гр. София                                                                                                  .......................................................

  дата: ...................20..… г.                                                                (подпис на кандидат-стажанта)

   


Важна информация и срокове
Валидност:
до 02.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.08.2023 г. - до 31.08.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”
Професионално направление
Информатика и компютърни науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »