Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция „Координация на политики и концесии", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Координация на политики и концесии", София, София

Описание

Събиране, класиране и обобщаване на информация относно публично достъпни документи, свързани с възлагане на концесии в държави членки на ЕС.

Събраните документи следва да бъдат преведени с машинен превод на български език и класирани в съответствие с изискванията на началника на отдел "Концесии". Определена информация от събраните документи следва да бъде систематизирана и обобщена.

Позицията ще се изпълнява дистанционно, като при желание/необходимост на стажанта може да се осигури работно място в сградата на АМС в рамките на няколко часа седмично.

Стажантът следва да разполага с компютър, както и с достъп до интернет за времето, през което дистанционно ще изпълнява стажа. За работа в сградата на АМС стажантът следва да разполага с лаптоп.

Изискват умения за работа с Microsoft Office, дигитална компетентност и прилагане на компютърни умения съгласно приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Владеенето на някой от официалните езици на ЕС е препоръчително.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 03.04.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 18.04.2023 г. - до 16.06.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Координация на политики и концесии"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »