Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
HTTP://STAJ.GOVERNMENT.BG/


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор с регистрационен № К-11-21-1 от 16.08.2011 г.

2. Съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за администрацията (ЗА) в администрацията се провеждат стажове за студенти, а общите правила за организацията и провеждането на студентските стажове в администрацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

3. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от 2014 г.) е приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация. Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация.

4. Съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация (чл. 4, ал. 1) и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (чл. 77б, ал. 1, т.10 и ал. 4) управлението и координацията на студентските стажове в държавната администрация, както и поддържането на Портала за студентски стажове в държавната администрация се осъществява от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет.

5. Порталът за студентски стажове в държавната администрация има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за различни стажантски позиции. Предоставянето на услуги чрез този портал е безплатно.

6. Публикуваната на портала информация за свободни стажантски позиции е достъпна както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители.

7. Само регистрирани потребители могат да кандидатстват по обявените стажантски позиции и да участват в процеса на подбор на кандидати.

8. Регистрацията на потребители в портала се осъществява както следва:

8.1. Потребителят попълва регистрационната форма, трите си имена, електронна поща и телефон за връзка, парола.

8.2. На посочената в регистрацията електронна поща потребителят получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.

8.3. След потвърждаване чрез изпратения линк, потребителят получава автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите, който може да ползва посредством портала. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила на потребителя се използват електронната поща и паролата, въведени при регистрацията.

9. За да може да се регистрира като потребител на портала, лицето следва да посещава българско или чуждестранно висше училище и да има статут „студент”, независимо от формата на обучение – редовна, задочна или дистанционна или степента на обучение – магистър или бакалавър.

10. Нерегистрираните потребители могат да преглеждат обявените стажантски позиции, публикуваните документи и материали в портала, процедурата за подбор на кандидатите, публикуваните анкети, както и често задаваните въпроси. Нерегистриран потребител не може да кандидатства по обявена стажантска позиция.

11. Всички документи, материали, текстове, изображения и друга информация, генерирани от администратора на Портала за студентски стажове в държавната администрация и/или намиращи се в портала са собственост на портала и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

12. Порталът за студентски стажове в държавната администрация не носи отговорност за съдържанието на документи, текстове, изображения и друга информация, генерирани от негови потребители. Администраторът на портала си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

13. Разрешава се използване на съдържанието или част от него, публикувано в портала, в обема и вида на съответния раздел на портала, при условие, че това не причинява вреди за Портала за студентски стажове в държавната администрация, при ясно текстово обозначаване на името на портала и посочване на линк към конкретното съдържание от него.

14. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на Портала за студентски стажове в държавната администрация, причиняващи вреди и различни от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА

А. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ПОРТАЛА И СТРАНИЦАТА НА ПОРТАЛА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

1. Приемайки настоящите условия, потребителят се съгласява, че предоставените от него данни и информация могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстването, процедурата за подбор, класирането и приемането му за стажант по обявените стажантски позиции, за които е кандидатствал.

2. Приемайки настоящите Условия за ползване, потребителят има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите, публикувани в портала и социалните мрежи единствено за лично използване.

3. Приемайки настоящите Условия за ползване, потребителя има право да задава въпроси, да коментира и да получава информация в страницата на портала в социалните мрежи.

4. Потребителят няма право, използвайки Портала и страницата на портала в социалните мрежи:

• да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите, публикувани на портала по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права;

• да публикува материали, които са с дискриминационен характер или с които се нарушават права на трети лица;

• да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;

• да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;

• да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност;

• да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;

• да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

5. Потребителят е единственият отговорен за своята парола за достъп, както и за последиците от предоставянето й на трети лица.

6. Потребителят има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време от своя профил.

7. Потребителят има право по всяко време чрез подаване на заявление да поиска изрично от администратора да заличи предоставените от него лични данни и да преустанови тяхната обработка/ползване. Заличените данни не могат да бъдат възстановени.

8. Потребителят има право по всяко време чрез подаване на заявление да поиска изрично от администратора да му предостави копие от съхраняваните данни.

9. Администраторът на портала има право, след предварително уведомление, да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.

10. Администраторът на портала се съгласява да не предоставя информацията, станала му достъпна в рамките на предоставяните услуги чрез този портал на трети страни, с изключение на случаите, когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на потребителя.

Б. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

1. Потребителят няма право:

• да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на портала и страницата му;

• да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг потребител с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;

• да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;

• да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг потребител, група или мрежа, в това число не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;

• да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;

• да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на портала.

2. Потребителят носи отговорност за извършване на всички действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

В. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1. Информацията и данните, предоставени от регистриран потребител са поверителни. Те са достъпни само за определени със заповед лица в съответните структури и звена на държавната администрация и само за стажа, за който потребителят кандидатства.

2. Администраторът на настоящия портал и страницата на портала в социалните мрежи, съхранява история за всички действия, които потребителите извършват в системата. Администраторът си запазва правото да променя действията по съхраняване (пазенето) на историята.

3. Администраторът на настоящия портал и страницата на портала в социалните мрежи, се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои потребители.

4. Администраторът на портала се задължава да не разкрива информация и/или лични данни относно индивидуални посещения на потребителите в страницата, освен ако това не се изисква от закона или от съответните власти.

5. При съгласие на потребителя, администраторът може да използва предоставената от потребителя информация, за да го осведомява за допълнителни стажантски позиции, които могат да представляват интерес за него или да се свърже с потребителя във връзка с промени, извършващи се в страницата.

6. Администраторът може да поиска от потребителя информация, касаеща неговите интереси, предложения и коментари относно страницата, вида стаж, от който се интересува, както и друга информация във връзка с усилията на администратора да осигури максимално голяма полза от този портал и форума към него.

7. Ако администраторът реши да направи промени във връзка с политиката за поверителност на информацията и данните на портала и форума, той задължително ще публикува промените на портала, така че потребителите да бъдат запознати с тях.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ

А. ОТГОВОРНОСТИ НА АДМИНСТРАТОРА

1. Администраторът на настоящия портал е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на закона и на подзаконовите актове за неговото прилагане.

2. Администраторът на портала не може и не потвърждава, че всеки потребител е този, за когото се представя. Той не може и не се замесва в отношенията между потребители и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече потребители, администраторът (и определените със заповед лица в съответните структури на държавната администрация) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.

3. Администраторът по правило не контролира информацията, предоставена от потребители на разположение в портала. При съобщение от страна на потребител за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, администраторът може да провери тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани информацията. Администраторът не е задължен и не носи отговорност към потребителите за изпълнение или неизпълнение на такива действия. Администраторът има право да отстрани потребители и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Условия или законите, както и има право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.

4. Администраторът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от настоящия портал. При никакви обстоятелства администраторът не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на потребителя от получена или неполучена информация чрез този портал. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез този портал.

5. Администраторът на настоящия портал не гарантира, че страницата ще бъде достъпна непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дава гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването й, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите, и на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставена от потребителите в портала.

6. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп.

7. Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Б. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. С приемането на настоящите Общи условия, кандидатстващите за стаж в държавната администрация потребители декларират своето съгласие, техните данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на участието им в стажантската програма.

2. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че се е запознал с Правила за  мерките  за  защита  на  личните  данни  в  администрацията  на  Министерския  съвет и поддържането на регистър „Портал за студентски стажове в държавната администрация“

3. Всеки потребител е длъжен да актуализира информацията и данните си в своя профил, така че да не въвежда в заблуждение административните структури, по чиито стажантски позиции кандидатства.

4. Потребители, за които се установи, че са въвели заблуждаваща, погрешна или невярна информация могат да бъдат отстранени по всяко време от процедурата за подбор за съответната стажантска позиция.

5. Един и същ потребител не може да има повече от един профил/една регистрация в портала. Всеки опит за създаване на повече от един профил на един и същ потребител ще бъде санкциониран. Администраторът може да изтрие допълнителния профил, дори ако с него потребителят вече е кандидатствал за обявени стажантски позиции.

6. При проблеми със съществуващ профил потребителят незабавно следва да се свърже с администратора на портала и да потърси съдействие.

7. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от администратора на този портал за незаконно или обидно поведение на други посетители или трети лица и в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

Приемането на настоящите Условия е абсолютна предпоставка за използване на услугите, предоставяни чрез портала и страницата на портала в социалните мрежи.

С влизането в портала http://staj.government.bg/, Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Условия за цялото време на ползване на портала, считано от първоначалното влизане в него. 

 

 

 Документи и материали