Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Тестове и изпити

Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на стажантска позиция. Когато се зареди, тестът не може да бъде спрян или отложен. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента и позицията, за която кандидатства.

Методът за подбор чрез решаване на тест се характеризира с относително висока валидност и достоверност. Чрез тестовете се установява до каква степен хората се различават по между си по определени качества, на основа на предварително разработени критерии.

Предимствата на тестовете са:

  • резултатите от тях не се влияят от субективни личностни преценки;

  • стандартизираната изпитна ситуация (попълва се за определено време, еднакво за всички кандидати) гарантира еднакви шансове за всички кандидати;

  • използването на скали за оценка улеснява сравняването на резултатите на различните кандидати;

  • съществува възможност за преценка на резултатите по всяко време;

  • събираните чрез други методи данни могат да бъдат допълнени чрез теста.

     

За целите на подбора на стажанти в държавната администрация бяха разработени седем варианта на тестовете, предназначени за различните специалности.

  • Първият вариант е предназначен за кандидати от следните области на висше образование: природни науки, математика и информатика, технически науки и аграрни науки и ветеринарна медицина, медицина. В него са включени 4 основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация и компютърна грамотност, както и един специфичен компонент -  математическа компетентност.

  • Вторият вариант е предназначен за кандидати от останалите области на висше образование:  педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, изкуства, сигурност и отбрана, здравеопазване, спорт. В него са включени 4 основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация и компютърна грамотност, както и един специфичен компонент -  приложна грамотност

  • 5 варианта за професионалните направления: Право, Икономика, Архитектура, строителство и геодезия, Администрация и управление и Информатика и компютърни науки. Те включват 4-те основни компонента: грамотност, обща интелигентност, познания за държавната администрация и компютърна грамотност, както и по едни специфичен компонент за съответната професионална област.

Структура на теста

Всеки тест се състои от 23 въпроса.

 

Процедура на попълване на теста

Тестът се попълва онлайн за 40 минути и резултатът се изчислява автоматично. Когато времето изтече, кандидатът спира да има възможност да продължи работата си върху него и по този начин всички кандидати имат еднакви условия на работа.

 

Оценяване

Всеки кандидат, който има 13 и над 13 точки, получава оценка „преминал тестовия изпит”.

Всеки кандидат, който има 18 и над 18 точки, получава оценка „добър резултат от тестовия изпит”.

Всеки кандидат, който има 23 и над 23 точки по теста, получава оценка „отличен резултат от тестовия изпит”.

Максималният брой точки, който един кандидат може да получи е 26.

Валидността на резултатите от теста е 6 месеца. В случай, че кандидатствате в рамките на 6 месеца за повече от една обява за стаж, тестът ще се зареди само при избора на първата стажантска позиция, а резултатът от него ще важи и за останалите позиции.

Преценката кои кандидати да бъдат поканени на интервю след решаването на теста е на координаторите от съответните административни структури.