Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Обществени комуникации и информационни науки", Администрация, Национален студентски дом, София
Администрация, София, София

Описание

За позицията:

 • Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри, обучаващи се в сферата на обществените и корпоративни комуникации, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
 • Стажантът ще бъде ангажиран с PR дейностите на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) в т.ч. планиране, изпълнение и отчитане на комуникационните активности. Ролята включва общуване с широк кръг от заинтересовани страни онлайн и в присъствена форма.
 • Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на определени задачи.

Изисквания:

 • Познания в сферата на публичните комуникации. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:

 • Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г., Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката.
 • Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:

 • Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
 • При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.
 • Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Важна информация и срокове
Валидност:
до 24.09.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.10.2018 г. - до 31.10.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национален студентски дом
Звено
Администрация
Професионално направление
Обществени комуникации и информационни науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 15377
Класирани
 • Ид. №: 15377
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »