Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Фармация ", Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, София
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, София, София

Описание

Генериране и вписване в регистъра по чл. 259, ал. 2, т. 4 на ЗЛПХМ на национален номер за идентификация на лекарствените продукти, разрешените за употреба на територията на Република България и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

Валидиране на информацията при актуализиране на публичните регистри на НСЦРЛП.

Проверки на данни на лекарствените продукти в платформи и база данни поддържани от държавите - членки на ЕС.

Съдействие при дейностите по поддържане и актуализиране на интернет страницата на НСЦРЛП, както и всяка друга дейност, произтичаща от решенията на Съвета или от разпорежданията на председателя и на главния секретар;

Проверки относно спазването на изискванията на глава дванадесета от ЗЛПХМ и Наредбата за регулиране и регистриране на цените на ЛП.

Изисквания към стажанта:

Стажантът да е учащ във висше учебно завадение по магистърска програма.

Метод за избор на кандидата:

Методът, по който ще бъде извършен подбора на  кандидата е чрез представяне по имейл.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 16.06.2021 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2021 г. - до 30.06.2021 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Звено
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Професионално направление
Фармация
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17207
  • Ид. №: 17208
  • Ид. №: 17225
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »