Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Информация за програмата

 

Програма

за летни студентски стажове в държавната

администрация 2017 г.

Срок

Описание на необходимите действия

20 март (понеделник) –

23 април (неделя)

 

Кандидатстване на студентите.

Необходима е регистрация и решаване на тест на портала: http://staj.government.bg. Тестът съдържа 23 въпроса и се решаваза 40 минути. Не се разрешава създаването на повече от един профил в портала. Кандидати с повече от един профил се дисквалифицират, а вторият им профил се изтрива автоматично.

Кандидатите имат право да изберат до 5 стажа, за които да кандидатстват. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите. Внимателно обмислете кандидатурите си и не бързайте.

24 април (понеделник) –

15 май (понеделник)

 

Насрочване на интервюта.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след първоначалния подбор съобразно резултатите от теста, попълнената информация в профила на студента и изискванията по обявената стажантски позиция. Насрочването на интервютата се извършва от координаторите онлайн в портала, а кандидатите получават имейл с мястото, датата и часа, в който да се явят за интервю. Проверявайте интернет пощата си редовно.

Провеждане на интервюта със студенти.

Интервютата с български студенти, обучаващи се в чужбина могат да се проведат и неприсъствено чрез телефон, имейл, програми за разговори през интернет и др.

Класиране на студентите в портала.

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция поотделно. Класират се само студентите, които са били одобрени след интервюто.

Класираният на първо място се маркира с „1“ , на второ с „2“ и т.н. Когато обявената позиция е само една, на първо място се класира само 1 кандидат. Когато обявата е за два или повече стажанта, на първо място се класират толкова кандидати, колкото са обявените позиции. На второ, трето и т.н. място се класира само по един кандидат, независимо дали обявата е за една, две или повече позиции. 

22 май (понеделник)

Публикуване на първото класиране.

22 май (понеделник) –

4 юни (неделя)

 

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.

След публикуване на първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място (отбелязани с „1“ в портала). Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.Следете профила си в портала.

8 юни (четвъртък)

Публикуване на второто класиране.

8 юни (четвъртък) –

15 юни (четвъртък)

 (6 работни дни)

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

След публикуване на второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала). Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе. Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

19 юни (понеделник)

Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си на първо и второ класиране.

21 юни (сряда)

Изготвяне на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране и публикуване на списъка от администратора.

22 юни (четвъртък) –

30 юни (петък)

 

Потвърждаване на незаетите позиции след първото и второто класиране от координаторите.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се   свързват лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. Потвърждаването се осъществява от координаторите.

3 юли (понеделник) –

29 септември (петък)

Провеждане на летните стажове.

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни. В рамките на централизираната лятна кампания един студент може да проведе само един стаж.

Приключване на стажовете.

След приключване на стажа координаторите потвърждават дали стажантите са завършили стажа си в портала.

Студентите, координаторите и наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж.

 

 

 

Уважаеми студенти,

През 2012 г. година направихме голяма крачка в развитието на студентските стажове в държавната администрация. Както всяко начало и това беше свързано с много предизвикателства. Най-голямото от тях беше свързано с разработването на Портала за студентски стажове в държавната администрация, на който се обявяват възможностите за студентски стажове в администрацията на всички нива. Днес сме изключително горди, че можем да използваме възможностите на този интуитивен и гъвкав инструмент, който няма аналог в страните от Европейския съюз. Гордеем се, че цялата процедура от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите е изцяло онлайн.

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

През 2014 г. Програмата и Портала бяха институционализирани чрез приемането на съответните нормативни актове. Бяха приети изменения в Закона за администрацията (ДВ бр.27 от 2014 г.), с които се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от 2014 г.) беше приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация. Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация.

От създаването си през 2012 г. до момента по Програмата бяха проведени 6 кампании за летни студентски стажове и 1 кампания за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. В резултат успешно бяха завършени над 2 500 пълноценни студентски стажа.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат първите стъпки към успешна кариера за все повече студенти!

 

 Документи и материали