Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен № К-11-21-1 от 16.08.2011 г.

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Информация за програмата

Уважаеми студенти,

През 2012 г. година направихме голяма крачка в развитието на студентските стажове в държавната администрация. Както всяко начало и това беше свързано с много предизвикателства. Най-голямото от тях беше свързано с разработването на Портала за студентски стажове в държавната администрация, на който се обявяват възможностите за студентски стажове в администрацията на всички нива. Днес сме изключително горди, че можем да използваме възможностите на този интуитивен и гъвкав инструмент, който няма аналог в страните от Европейския съюз. Гордеем се, че цялата процедура от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите е изцяло онлайн.

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

През 2014 г. Програмата и Портала бяха институционализирани чрез приемането на съответните нормативни актове. Бяха приети изменения в Закона за администрацията (ДВ бр.27 от 2014 г.), с които се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от 2014 г.) беше приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация. Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация.

От създаването си през 2012 г. до момента по Програмата бяха проведени 5 кампании за летни студентски стажове и 1 кампания за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. В резултат успешно бяха завършени над 2 000 пълноценни студентски стажа.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат първите стъпки към успешна кариера за все повече студенти!

 

По-долу е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение, за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г. Подробни инструкции за необходимите действия от страна на координаторите и студентите са описани в графика, като датите за стажовете, които ще се проведат през лятото са отбелязани в колона 1, а за стажовете, които ще се проведат през месец май в колона 3.

 

 

График на централизираната кампания за студентски стажове в

държавната администрация за 2016 г.

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Дати за стажовете, които ще се проведат през месеците юли – септември 2016 г.

Описание на необходимите действия от координаторите/студентите

Дати за стажовете, които ще се проведат през месец май 2016 г.

1 февруари (понеделник) –

18 март (петък)

34 работни дни

Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала (http://staj.government.bg/Admin) от координаторите от съответните административни структури/звена.

Координаторите попълват: населено място, наименование на звеното, професионално направление, в което да се обучават студентите, период за кандидатстване и за провеждане на стажа, описание на позицията, кампания и брой на позициите за стажанти. Периодът за провеждането на стажа може да бъде от 10 до 45 работни дни в рамките на съответната кампания.

За стажовете, които ще се проведат в периода юли-септември координаторите избират кампания „Летни стажове 2016 г.“ и попълват период за кандидатстване от 00:00 ч. на 23 март 2016 г. до 23:59 ч. на 17 април 2016 г.

За стажовете, които ще се проведат през месец май координаторите избират кампания „Май 2016 г.“ и попълват период за кандидатстване от 00:00 ч. на 1 март 2016 г. до 23:59 ч. на 15 март 2016 г.

1 февруари (понеделник) –

26 февруари (петък)

20 работни дни

23 март (сряда) –

17 април (неделя)

26 дни

Кандидатстване на студентите.

Изисквания към кандидатите:

- Да са студенти с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина.

- Да се обучават в професионалното направление, което е обявено за съответната стажантска позиция.

- Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.

Онлайн-кандидатстване на студентите чрез портала. Необходима е регистрация и решаване на тест. Не се разрешава създаването на повече от един профил в портала. Кандидат, за който бъде установено, че поддържа повече от 1 профил в портала, автоматично ще бъде дисквалифициран от програмата, а вторият му профил изтрит. Студентите, които вече имат регистрация, но са минали повече от 6 месеца от полагането на теста, ще държат нов тест. Системата автоматично ще зареди тестовете на всички кандидати. Тестът се зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути. Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучава. Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват от Кампания „Май 2016 г.“ и до 5 позиции за Кампания „Летни стажове 2016 г.“. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.

1 март (вторник) –

15 март (вторник)

15 дни

18 април (понеделник) –

20 май (петък)

23 работни дни

Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след първоначалния подбор от координаторите съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента. Насрочването на интервютата се извършва от координаторите онлайн в портала чрез натискане на бутона „Насрочи интервю“. Кандидатите, които не са одобрени за интервю се маркират в портала от координаторите като „Неодобрен“. Всеки студент, на когото е насрочено интервю ще получи известие на имейла от неговия профил.

Провеждане на интервюта със студенти.

Интервютата с български студенти, обучаващи се в чужбина координаторите могат да проведат и неприсъствено чрез телефон, имейл, програми за разговори през интернет и т.н.

Класиране на студентите в портала.

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция поотделно. Класират се само студентите, които са били одобрени на интервюто. Останалите студенти, които не са били одобрени на интервюто се маркират като „Неодобрен“. Класираният на първо място се маркира с „1“ , на второ с „2“ и т.н. Не е позволено класирането на повече от един студент на първо и второ място, когато обявената стажантска позиция е само една.  

16 март (сряда)–

5 април (вторник)

15 работни дни

25 май (сряда)

 

Публикуване на първото класиране от администратора на портала съобразно извършеното класиране от координаторите от съответните администрации/звена.

6 април (сряда)

 

25 май (четвъртък) –

5 юни (неделя)

12 дни

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.

След публикуване на първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място (отбелязани с „1“ в портала). Кандидатите класирани на първо място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

6 април (сряда) –

17 април (неделя)

12 дни

9 юни (четвъртък)

 

Публикуване на второто класиране от администратора на портала съобразно свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място студенти.

20 април

 (сряда)

 

9 юни (четвъртък) –

19 юни (неделя)

11 дни

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

След публикуване на второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала). Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място може да бъде класиран следващият по ред кандидат.

20 април (сряда) –

24 април (неделя)

5 дни

20 юни (понеделник)

 

Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си.

 

25 април (понеделник)

 

23 юни (четвъртък)

 

Публикуване на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. Ако някой от тях потвърди желанието си да започне стаж, координаторът трябва да го одобри като натисне бутона „Потвърди“ срещу името кандидата.

28 април (четвъртък)

 

1 юли (петък) –

30 септември (петък)

Провеждане на стажовете.

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни. В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж за месец май и един стаж за месеците юни – септември.

Стажовете се провеждат по индивидуален работен план и с подкрепа от наставник.

Стажовете са неплатени, с възможност за гъвкаво работно време при взаимно съгласие.

Приключване на стажовете.

След приключване на стажа координаторите трябва да потвърдят дали стажантите са завършили стажа си. Това става чрез натискане на бутона „Успешно завършил“ или „Незавършил“.

Всеки стажант, който  успешно проведе своя стаж ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж и оценка на придобитите учения.

След приключването на стажа студентите, координаторите и наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж.

3 май (вторник) –

31 май (вторник)

 

 

 Документи и материали