Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Информация за програмата

Уважаеми студенти,

През 2012 г. година направихме голяма крачка в развитието на студентските стажове в държавната администрация. Както всяко начало и това беше свързано с много предизвикателства. Най-голямото от тях беше свързано с разработването на Портала за студентски стажове в държавната администрация, на който се обявяват възможностите за студентски стажове в администрацията на всички нива. Днес сме изключително горди, че можем да използваме възможностите на този интуитивен и гъвкав инструмент, който няма аналог в страните от Европейския съюз. Гордеем се, че цялата процедура от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите е изцяло онлайн.

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

През 2014 г. Програмата и Портала бяха институционализирани чрез приемането на съответните нормативни актове. Бяха приети изменения в Закона за администрацията (ДВ бр.27 от 2014 г.), с които се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от 2014 г.) беше приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация. Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация.

От създаването си през 2012 г. до момента по Програмата бяха проведени 7 кампании за летни студентски стажове и 1 кампания за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. В резултат успешно бяха завършени над 2 800 пълноценни студентски стажа.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат първите стъпки към успешна кариера за все повече студенти!

 

Централизирана кампания

за летни студентски стажове в държавната

администрация 2018 г.

Срок

Описание на необходимите действия

21 март (вторник)

Публикуване на обявите за стаж на Портала за студентски стажове.

21 март (сряда) –

22 април (неделя)

33  дни

(21 работни дни)

Кандидатстване на студентите.

Онлайн-кандидатстване на студентите чрез портала. Необходима е регистрация и решаване на тест. Не се разрешава създаването на повече от един профил в портала. Кандидати с повече от един профил ще бъдат дисквалифицирани. Кандидати, които вече имат профил, използват създадения си профил като променят данните в него, ако се налага.

Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват.

При избор на първия стаж, след натискане на бутона Кандидатствай, системата ще зареди съответния за направлението на студенти тест. Тестът не може да бъде спрян или отложен. Тестът важи 1 година от датата на провеждането му. Кандидати, които все още имат валиден тест, няма да държат нов.

Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите. Разгледайте добре всички възможности за стаж и не бързайте, обмислете добре своя избор.

23 април (понеделник) –

18 май (петък)

26 дни

(18 работни дни)

Първоначален подбор и насрочване на интервюта за студентите.

Насрочване на интервюта на кандидатите се извършва от координаторите след първоначалния подбор съобразно резултатите от теста, попълнената информация в профила на студента и изискванията по обявената стажантски позиция.

Насрочването на интервютата се извършва от координаторите онлайн в портала, а студентите получават имейл с подробна информация за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Интервюто може да се проведе дистанционно по телефон, скайп, фейсбук, вайбър, имейл и др. по преценка на съответната администрация.

ВАЖНО! Проверявайте своя имейл. Поканата за интервю се получава само по имейл.

Провеждане на интервюта със студенти.

Интервютата се провеждат лично с кандидатите преминали първоначалния подбор.

Класиране на студентите в портала.

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция поотделно. Класират се само студентите, които са се явили и са били одобрени на интервюто.  

25 май (петък)

1 работен ден

Публикуване на първото класиране от администратора на портала.

25 май (петък) –

4 юни (понеделник)

11 дни

(7 работни дни)

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.

След публикуване на първото класиране, класираните на първо място студенти (отбелязани с „1“ в портала) могат да потвърждават онлайн. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала.

Кандидат, който е класиран на първо място за повече от един стаж, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе. Можете да проведете само 1 стаж.

ВАЖНО!

Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

8 юни (петък)

1 работен ден

Публикуване на второто класиране.

8 юни (петък) –

15 юни (петък)

8 дни

(6 работни дни)

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

След публикуване на второто класиране, могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала) кандидати.

Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Възможно е провеждането само на 1 стаж.

ВАЖНО!

Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

18 юни (понеделник)

1 работен ден

Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си на първо и второ класиране.

19 юни (вторник) –

21 юни (четвъртък)

3 работни дни

Изготвяне на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране и публикуване на списъка от администратора.

22 юни (петък) –

29 юни (петък)

6 работни дни

 

Потвърждаване на незаетите позиции след първото и второто класиране от координаторите.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн.

2 юли (понеделник) –

28 септември (петък)

Провеждане на летните стажове.

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни. В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж. Приключване на стажовете от координаторите.

След приключване на стажа наставникът подготвя Удостоверение и Оценка на придобитите умения за всеки студени, който успешно е провел стажа си.

Попълване на обратна връзка.

След приключването на стажа студентите попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж, които се предоставят от наставника.

 

 Документи и материали