Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Информация за програмата

Уважаеми студенти,

През 2012 г. година направихме голяма крачка в развитието на студентските стажове в държавната администрация. Както всяко начало и това беше свързано с много предизвикателства. Най-голямото от тях беше свързано с разработването на Портала за студентски стажове в държавната администрация, на който се обявяват възможностите за студентски стажове в администрацията на всички нива. Днес сме изключително горди, че можем да използваме възможностите на този интуитивен и гъвкав инструмент, който няма аналог в страните от Европейския съюз. Гордеем се, че цялата процедура от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите е изцяло онлайн.

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

През 2014 г. Програмата и Портала бяха институционализирани чрез приемането на съответните нормативни актове. Бяха приети изменения в Закона за администрацията (ДВ бр.27 от 2014 г.), с които се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от 2014 г.) беше приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация. Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила и ефективен механизъм за провеждането стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация.

От създаването си през 2012 г. до момента по Програмата бяха проведени 7 кампании за летни студентски стажове и 1 кампания за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. В резултат успешно бяха завършени над 2 800 пълноценни студентски стажа.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат първите стъпки към успешна кариера за все повече студенти!

 

График на  Централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация 2018 г.

12 февруари – 16 март

 

 

Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.

19 март (понеделник) –

20 март (вторник)

 

Преглед и корекции на публикуваните обяви от администратора на портала.

21 март (сряда) –

22 април (неделя)

Кандидатстване на студентите.

Онлайн-кандидатстване на студентите чрез портала. Необходима е регистрация и решаване на тест. Не се разрешава създаването на повече от един профил в портала. Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.

23 април (понеделник) –

18 май (петък)

Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва от координаторите след първоначалния подбор съобразно резултатите от теста, попълнената информация в профила на студента и изискванията по обявената стажантски позиция.

Кандидатите, които не са одобрени за интервю се маркират в портала като „Неодобрен“.

Всеки студент, на когото е насрочено интервю ще получи автоматично известие на имейла от неговия профил.

Провеждане на интервюта със студенти.

Интервютата се провеждат лично с кандидатите преминали първоначалния подбор.

Интервютата с български студенти, обучаващи се в чужбина, могат да се проведат и дистанционно (неприсъствено) чрез телефон, имейл, програми за разговори през интернет и др.

Класиране на студентите в портала.

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция поотделно. Класират се само студентите, които са се явили и са били одобрени на интервюто. Останалите студенти, които не са се явили или не са били одобрени на интервюто се маркират като „Неодобрен“.  

21 май (понеделник) –

24 май (четвъртък)

Финален преглед на извършеното от координаторите класиране от администратора на портала.

25 май (петък)

Публикуване на първото класиране от администратора на портала.

25 май (петък) –

4 юни (понеделник)

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.

След публикуване на първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място (отбелязани с „1“ в портала). Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала.

Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе.

Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

5 юни (вторник) –

7 юни (четвъртък)

Изготвяне на второто класиране от администратора на портала съобразно потвърдилите на първото класиране кандидати и останалите незаети позиции.

8 юни (петък)

 

Публикуване на второто класиране от администратора на портала.

8 юни (петък) –

15 юни (петък)

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

След публикуване на второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала).

Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере.

Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

18 юни (понеделник)

Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си на първо и второ класиране.

19 юни (вторник) –

21 юни (четвъртък)

Изготвяне на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране и публикуване на списъка от администратора.

22 юни (петък) –

29 юни (петък)

 

Потвърждаване на незаетите позиции след първото и второто класиране от координаторите.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. Ако някой от тях потвърди желанието си да започне стаж потвърждението в портала се извършва от координатора.

2 юли (понеделник) –

28 септември (петък)

Провеждане на летните стажове.

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни. В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж. Приключване на стажовете от координаторите.

След приключване на стажа координаторите трябва да отбележат в портала дали стажантите са завършили стажа си.

Попълване на обратна връзка.

След приключването на стажа студентите, координаторите и наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж, които се предоставят от администратора за съответната кампания по имейл.Документи и материали